Lantmännen maksaa Ilmasto & Luonto -sopimusviljelijöille sovittua korkeamman hinnan rukiista

Ilmasto & Luonto on Lantmännenin tulevaisuuden viljelyn ohjelma, joka muuttaa suomalaista rukiin viljelyä entistä kestävämmäksi. Ensimmäinen ohjelman mukainen rukiin kasvukausi alkaa sopimusviljelytiloilla poikkeuksellisissa olosuhteissa. Jotta kannattava viljely olisi mahdollista, Lantmännen maksaa Ilmasto & Luonto -sopimusviljelijöille viime vuonna sovittua korkeamman hinnan ohjelman mukaisesti tuotetusta rukiista. Lantmännen-yhtiöiden sitoutuminen ohjelmaan koko pellosta pöytään -arvoketjussa mahdollistaa sopimusviljelyyn liittyvät muutokset.

Ilmasto & Luonto on Lantmännen-yhtiöiden (Lantmännen Agro, Lantmännen Cerealia, Lantmännen Unibake Finland ja Vaasan) yhdessä sopimusviljelijöiden kanssa toteuttama viljelyohjelma, joka muuttaa suomalaista rukiin viljelyä entistä kestävämmäksi. Ohjelmassa on mukana yli 60 sopimusviljelijää.

Ensimmäinen ohjelman mukaisesti tuotetun rukiin kasvukausi alkaa sopimusviljelytiloilla poikkeuksellisissa olosuhteissa. Viime vuonna rukiin markkinahintoihin kiinnitetyt Ilmasto & Luonto -viljelysopimukset eivät viljan markkinahintojen noususta ja tuotantopanosten kohonneista kustannuksista johtuen täytä sopimusviljelylle asetettuja kannattavuustavoitteita. Tämän vuoksi Lantmännen päivittää viljelysopimusten hinnoittelua.

”Poikkeuksellinen tilanne vaatii ripeitä ratkaisuja kestävämmin tuotetun rukiin saatavuuden turvaamiseksi. Haluamme omalta osaltamme tukea viljelyn kannattavuutta ja maksamme Ilmasto & Luonto -sopimusviljelijöille heidän tuottamastaan rukiista tämän hetken markkinahinnan viime vuoden alhaisemman hinnan sijaan. Samalla kannustamme viljelijöitä jatkamaan Ilmasto & Luonto -ohjelman parissa myös tulevana syksynä”, sanoo toimitusjohtaja Antti Snellman Lantmännen Agrosta.

Ilmasto & Luonto -ohjelma edellyttää sopimusviljelijöiden toteuttavan rukiin viljelyssä useita ilmastovaikutuksia pienentäviä ja luonnon monimuotoisuutta tukevia lisätoimenpiteitä. Näistä aiheutuu viljelijälle lisäkustannuksia, joita Lantmännen korvaa erillisellä rukiin kiinteän hinnan päälle maksettavalla kulukorvaus- ja kannustinlisällä. Nyt toteutettavassa muutoksessa aikaisemmin kiinnitetyt sopimushinnat päivitetään tämän hetken markkinahinnan tasolle, erillisen hintalisän säilyessä ennallaan.

Omissa käsissä oleva pellosta pöytään -arvoketju mahdollistaa muutoksen

”Ilmasto & Luonto –ohjelman rukiin pellosta pöytään -arvoketju on Lantmännen-yhtiöiden omissa käsissä, minkä vuoksi sopimusviljelyyn liittyvät muutokset ovat mahdollisia”, sanoo toimitusjohtaja Thomas Isaksson Vaasan Oy:lta.

Ensimmäiset ohjelman mukaiset ruissadot korjataan peltoaloilta kesän lopussa. Kuluttajille ohjelma näkyy ensi keväänä, jolloin ruissato leivotaan Vaasan-ruisleiväksi ja -näkkileiväksi.

”Haluamme ohjelmalla vastata vastuullisesti tuotettujen leipomotuotteiden kasvavaan kuluttajakysyntään ja samalla tehdä kestävämpien viljelymenetelmien käyttöönotosta kannattavampaa viljelijöille. Tähän sisältyy se, että kestävämmin tuotetusta lisäarvorukiista maksetaan viljelijälle enemmän”, Thomas Isaksson jatkaa.

Lisätietoja Ilmasto & Luonto -ohjelmasta:
• Ilmasto & Luonto on Lantmännenin tulevaisuuden viljelyn ohjelma, jonka toimenpiteillä pienennetään kasvihuonekaasupäästöjä, sidotaan hiiltä maaperään ja tuetaan luonnon monimuotoisuutta. Viljelysopimuksen allekirjoittaneet viljelijät toteuttavat toimenpiteitä omilla tiloillaan.
• Viljelyohjelman toimenpiteiden arvioidaan pienentävän keskimääräisen suomalaisen rukiin viljelyn kasvihuonekaasupäästöjä noin 15 prosenttia*. Merkittävimmät päästöjen vähennykset syntyvät ohjelman edellyttämästä 100-prosenttisten biopolttoaineiden käytöstä työkoneissa sekä ilmastoystävällisempien lannoitteiden käytöstä pelloilla.
• Lisäksi ohjelman toimenpiteillä sidotaan hiiltä maaperään nurmialueita ja aluskasvillisuutta lisäämällä. Luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi pelloille jätetään kukkivia vyöhykkeitä hyönteisille ja pölyttäjille sekä pesimäalueita linnuille.
• Lantmännenin leipomoyhtiöt käyttävät noin kolmasosan Suomessa vuosittain tuotetusta rukiista, joten ohjelman vaikutus suomalaisen rukiin viljelyn päästöihin on merkittävä.

* Ohjelman toimenpiteillä arvioidaan olevan mahdollista saavuttaa noin 15 prosenttia pienemmät kasvihuonekaasupäästöt keskimääräiseen suomalaiseen rukiin viljelyyn verrattuna. Keskimääräisen ruisviljelyn lähtötilanne on määritetty keskiarvona suomalaisen rukiin viljelyn toteutuneista tiedoista vuosina 2015-2020 (lähde: ProAgria). Luonnonvarakeskus (Luke) on arvioinut Lantmännenin laskelmissa käytetyn datan, LCA elinkaarilaskennan metodologian ja oletukset, ja todennut päästövähennyksen suuruusluokaltaan oikeaksi.